Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1.       Všeobecná ustanovení

1.1.     Poskytovatelem je společnost Sky Centrum Příbram  s.r.o. IČ: 24169528 se sídlem Drásov – Skalka 39, 261 01 Příbram 1,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze pod spisovou značkou C 185115

1.2.     Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi poskytovatelem a objednatelem, popř.zákazníkem, tj.třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

1.3.     Objednatelem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.

1.4.     Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.skycentrum.cz

1.5.     Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí občanským zákoníkem (zákon číslo 40/1964 Sb. v platném znění), zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění) a obchodním zákoníkem (zákon číslo 513/1991 Sb. v platném znění).

Úplné znění obchodních podmínek ke stažení ZDE.